Kushtet dhe Kushtet e Përdorimit të Uebfaqes

1. Kushtet

Duke hyrë në këtë faqe interneti, të arritshme nga http://al.lcslhgg.com, ju jeni dakord të jeni të lidhur me këto Kushte dhe Kushte të Përdorimit të këtyre faqeve të internetit dhe jeni dakord që jeni përgjegjës për marrëveshjen me çdo ligje vendore të zbatueshme. Nëse nuk pajtoheni me ndonjë nga këto kushte, ju ndalohet hyrja në këtë faqe. Materialet e përfshira në këtë Uebfaqe mbrohen nga e drejta e autorit dhe ligji për markat tregtare.

2. Përdorni Licencën

Leja jepet për të shkarkuar përkohësisht një kopje të materialeve në Faqen e internetit të Prodhuesi i ashensorit në shtëpi për shikimin vetëm kalimtar personal, jo-komercial. Ky është dhënia e një licence, jo transferimi i titullit, dhe sipas kësaj licence ju nuk mund të:

Kjo do të lejojë që Prodhuesi i ashensorit në shtëpi të përfundojnë me shkeljet e ndonjërit prej këtyre kufizimeve. Pas përfundimit, e drejta juaj e shikimit gjithashtu do të përfundojë dhe ju duhet të shkatërroni çdo material të shkarkuar në posedimin tuaj, qoftë i shtypur apo format elektronik. Këto Kushte të Shërbimit janë krijuar me ndihmën e Kushtet e Gjeneratorit të Shërbimit .

3. Përgjegjësia

Të gjitha materialet në faqen e internetit të Prodhuesi i ashensorit në shtëpi sigurohen "ashtu siç janë". Prodhuesi i ashensorit në shtëpi nuk jep garanci, mund të shprehet ose nënkuptohet, prandaj mohon të gjitha garancitë e tjera. Për më tepër, Prodhuesi i ashensorit në shtëpi nuk bën asnjë përfaqësim në lidhje me saktësinë ose besueshmërinë e përdorimit të materialeve në Uebfaqen e tij ose që lidhet ndryshe me materiale të tilla ose ndonjë faqe të lidhur me këtë Uebfaqe.

4. Kufizimet

Prodhuesi i ashensorit në shtëpi ose furnizuesit e tij nuk do të mbajnë përgjegjësi për çdo dëm që do të lindë me përdorimin ose pamundësinë e përdorimit të materialeve në Faqen e internetit të Prodhuesi i ashensorit në shtëpi, edhe nëse Prodhuesi i ashensorit në shtëpi ose një përfaqësues i autorizuar i kësaj faqe në internet është njoftuar , me gojë ose me shkrim, për mundësinë e një dëmi të tillë. Disa juridiksione nuk lejojnë kufizime në garancitë e nënkuptuara ose kufizime të përgjegjësisë për dëmet e rastësishme, këto kufizime mund të mos zbatohen për ju.

5. Rishikimet dhe Errata

Materialet që shfaqen në Uebfaqen e Prodhuesi i ashensorit në shtëpi mund të përfshijnë gabime teknike, tipografike ose fotografike. Prodhuesi i ashensorit në shtëpi nuk do të premtojë se asnjë nga materialet në këtë faqe në internet janë të sakta, të plota ose aktuale. Prodhuesi i ashensorit në shtëpi mund të ndryshojë materialet e përmbajtura në faqen e saj në internet në çdo kohë pa paralajmërim. Prodhuesi i ashensorit në shtëpi nuk merr asnjë angazhim për të azhurnuar materialet.

6. Lidhjet

Prodhuesi i ashensorit në shtëpi nuk i ka rishikuar të gjitha faqet e lidhura me Uebfaqen e saj dhe nuk është përgjegjës për përmbajtjen e ndonjë faqeje të tillë të lidhur. Prania e ndonjë lidhje nuk nënkupton miratimin nga Prodhuesi i ashensorit në shtëpi të faqes. Përdorimi i çdo uebfaqeje të lidhur është në rrezikun e përdoruesit.

7. Kushtet e Përdorimit të Faqes Modifikimet

Prodhuesi i ashensorit në shtëpi mund të rishikojë këto Kushte të Përdorimit për Uebfaqen e tij në çdo kohë pa njoftim paraprak. Duke përdorur këtë Uebfaqe, ju pranoni të jeni të lidhur me versionin aktual të këtyre Kushteve dhe Kushteve të Përdorimit.

8. Privatësia juaj

Ju lutemi lexoni Politikën tonë të Privatësisë.

9. Ligji qeverisës

Çdo pretendim që lidhet me Uebfaqen e Prodhuesi i ashensorit në shtëpi do të qeveriset nga ligjet e sëpatës pa marrë parasysh dispozitat e tij të konfliktit të ligjit.